Technology » Home

Home

Department Staff                                                         Phone Number                     

Daniel Cumming - Director of Technology                 609-298-0674 ext. 1203 

Joseph Merlino - Network Systems Manager            609-298-0674 ext. 1205      

Luke Mrzljak - Desktop Support Technician             609-298-0674 ext. 1207